Kongasjärven pohjapaton suunnitteluhanke

Tiedote huhtikuu 2024

Kongasjärvi on tärkeä osa paikallista ekosysteemiä ja virkistysalueita. Järven tila on heikentynyt vuosien varrella, ja sen vedenpinnan vaihteluvälin ja alarajan lasku on aiheuttanut ongelmia niin kalastukselle kuin virkistyskäytöllekin. Suunnitellun padon avulla voimme pysäyttää järven kuivumisen ja parantaa sen veden laatua. Tämä hyödyttää paitsi järven asukkaita myös alueen luontoa ja monimuotoisuutta. Suunniteltu patohanke tukee kalakannan elinvoimaisuutta ja järven ekosysteemin terveyttä. Tämä hyödyttää kalastajia, luonnon ystäviä ja alueen ekologista tasapainoa. Aiemmin toteutettu kyselytutkimus osoittaa vahvaa kannatusta hanketta kohtaan. Suunnitellulla hankkeella on selkeä ja kiireellinen tarve sekä kohderyhmän että toteutusalueen näkökulmasta. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt suunnitteluhankkeelle julkista tukea (80% toteutuneista kustannuksista) 21.3.2024 tekemässään päätöksessä. Tukea saadaan 45,6% Suomen valtiolta ja 34,4% EU:lta (Euroopan maaseuturahasto 2023–2027). Yksityisrahoituksen osuuden (20%) osakaskunta kerää osakkailtaan sekä ranta-asukkailta perustuen kesällä 2023 lähetettyyn kyselyyn, jossa kysyttiin osallistumista omarahoituksella hankkeeseen itse päättämällään summalla. Laskut lähetetään sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoitteet on tiedossa. Muille laskut lähetetään postitse. Mikäli osakas haluaa ilmoittaa muutoksia osoitetietoihinsa tai ei vielä ole ilmoittanut esimerkiksi sähköpostiosoitettaan, yhteystiedot voi ilmoittaa sähköpostiin vayrylakongas1@gmail.com tai ota yhteyttä -lomakkeella verkkosivujen kautta. Laskutukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä rahastonhoitaja Heikki Väisäseen, ks. puhelinnumero alla.

Toteuttajat: Väyrylä – Kongaksen osakaskunta yhteistyössä Puolangan kunnan kanssa. 

Toimenpiteet: Suunnitelma pohjapadon rakentamiseksi Kongasjärvestä lähtevän Salmenjoen niskalle. Suunnittelutyö kilpailutettiin eri asiantuntijoiden kesken, minkä perusteella suunnittelijaksi valittiin Maveplan oy.

Tavoitteet: Tavoitteena on palauttaa Kongasjärven vedenpinnan korkeuden alaraja, eli matalin korkeus, jonka järvi kevättulvien jälkeen saavuttaa, ennen uittopatoa olleeseen luonnonmukaiseen korkeuteen. Tämän kautta hanke parantaa järven vedenlaatua ja hoitaa ekosysteemiä sekä tukee kalakannan elinvoimaisuutta.

Odotetut tulokset ja vaikutukset: Järven vedenkorkeuden alarajan odotetaan palautuvan luonnolliseen korkeuteensa pohjapadon valmistuttua sekä vedenlaadun odotetaan parantuvan, mikä tarkoittaa kalakannan säilymistä, alueen virkistysmahdollisuuksien lisääntymistä ja kiinteistöjen arvojen säilymistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kongasjärven ranta-asukkaat, osakaskunnan osakkaat, matkailijat, kalastajat ja luonnosta nauttijat. 

Suunnitteluhankkeen toteutusaika on positiivisesta rahoituspäätöksestä 31.12.2025 asti. Toteutusalueena Kongasjärvi, Salmenjoen niska, Puolanka. 

Tiedusteluihin vastaavat:

Ari Heikkinen
Työryhmän johtaja,
Osakaskunnan varapuheenjohtaja
puh. 040 501 6862

Heikki Väisänen
Päätoteuttajan (Väyrylä-Kongaksen osakaskunta) rahastonhoitaja
puh. 040 029 2255

Näkyvyyttä Osmankajärven pohjapadolle uutisissa

https://yle.fi/a/74-20050380

Pohjapadon keskelle on rakennettu kalatie, jonka toimivuutta seurataan tarkasti. Kuva: Arto Loukasmäki / Yle

Lainaus uutisesta:

Arto Loukasmäki

15.9. 15:33

Puolangan Osmankajärveä on kunnostettu asukkaiden ja mökkiläisten yhteisponnistuksena. Järveltä virtaavan Kongasjoen niskalle on rakennettu pohjapato, joka estää vedenpinnan laskun haitallisen alhaiseksi. Pohjapato turvaa jatkossa veden laadun, kalakannan säilymisen ja järven virkistyskäytön.

Viime talvena alkaneet rakennustyöt ovat nyt valmistuneet, ja pato näyttää toimivan hyvin. Veden pinta on tällä hetkellä kymmenkunta senttiä keskiveden korkeuden yläpuolella ja se on olosuhteisiin nähden normaali.

– Pohjapato toimii suunnitelmien ja odotusten mukaan. Vuosi sitten veden pinta oli 35 senttiä alempana, eli aika iso ero on tapahtunut padon valmistumisen jälkeen, kertoo Juhani Hautala. Hän on yksi puuhamiehistä ja mökkiläisistä.

Pohjapadon rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun vuonna 2013 mökkiläiset huomasivat kevättulvien jälkeen järven pinnan laskevan yllättävän alas. Muutaman vuoden ajan tilannetta seurattiin ja se aiheutti ongelmia järvellä liikkumiseen. Myös laiturit jäivät kuiville.

Tilannetta selviteltiin ja ilmeni, että uittojen päätyttyä jokiniskat olivat jääneet entisöimättä. Lisäksi Kongasjoen niskaan oli kaivettu virtaavaan veteen lisäkanavia.

– Yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa päädyimme siihen, että jokiniska tulisi entisöidä, jotta järvi saadaan takaisin luonnolliseen veden pintaan. Projekti pantiin liikkeelle vuonna 2019, kun tehtiin ensin suunnitelmat sadan mökkiläisen kanssa, sanoo toinen puuhamies ja mökkiläinen Paavo Moilanen.

Lupahakemusten ja rahoituspäätösten jälkeen padon rakentaminen aloitettiin viime talvena, sillä kulkuyhteydet padolle olivat sellaiset, ettei sinne kesällä pystytty kuljettamaan tarvittavaa maa-ainesta.

– Meillä oli auki raskasta kalustoa kantava routapohjainen talvitie ja saatiin työt käyntiin maaliskuussa. Nyt tie on kunnostettu myös kesällä ajettavaksi ja padolle pääsee jopa henkilöautolla, kertoo Juhani Hautala.

Pohjapadolle tuli hintaa 126 000 euroa, josta 85 prosenttia katettiin Ely-keskuksen tuella. Loput rahoituksesta saatiin hoidettua tukijoiden ja ranta-asukkaiden toimesta.

Patohanketta ja sen kuntoa sekä toimivuutta seurataan vielä viiden vuoden ajan erilaisilla mittauksilla.

Osmankajärven pohjapato on valmistunut

Osmankajärven pohjapadon ja huoltotien rakennustyöt ovat valmistuneet 15.7.2023. Urakoitsijana on toiminut Maanrakennusliike Vumos Oy Kajaanista.

LIITE 1 Pohjapadon rakentaminen toteutettiin lupapäätöksen LIITTEEN 2 piirustusten ja leikkauskuvien mukaisesti. Alivirtaama-aukko/kalauoma padon keskivaiheille rakennettiin asiantuntijoiden ohjauksessa ja valvonnassa lupapäätöksen sivulla 41 esitetyn leikkauskuvan mukaisesti. LIITTEESSÄ 1 valokuvat ja valvojan selostus rakentamisesta.

LIITE 2 Uurakoitsijan laatima mittatarkenne.

LIITE 3 Ajankohtaista. Vedenkorkeus punaisella 31.7.2023. Sininen käyrä osoittaa korkeuden 13.6.2022 sähköisen mittauksen alkaessa ennen pohjapatoa. Maaliskuussa -23 rakentamisen alkaessa vodenorkeus oli alimmillaan saavuttaen koettuja huippuja alhaisemman tulvakorkeuden toukokuussa. Pitkän sadekauden vaikutus näkyy maltillisena kesä-heinäkuussa.

Kajaani 31.7.2023

Juhani Hautala
johtor. pj
hankevastaava                

Osmankajärven patohankkeen tilanne 28.08.2022

Mittauspiste

Aluehallintoviraston myöntämän pohjapadon rakentamisluvan ja Ely-keskuksen tekemän rahoituspäätöksen vahvistuttua käytiin urakkakilpailutus ja -neuvottelut. Urakkasopimus tehtiin kajaanilaisen Vumos Oy:n kanssa, joka aloitti työt elokuun alussa tarvittavan yhdystien kunnostamisella Vihvilästä Kongasjoen niskalle.

Pitkään jatkuneiden sateiden johdosta tien kunnostus jouduttiin keskeyttämään lisäkulujen välttämiseksi. Sääolosuhteiden salliessa työtä jatketaan tulevan syksyn, talven ja seuraavan kesän aikana. Urakoitsijan kanssa on sovittu pohjapadon uudeksi valmistumisajankohdaksi  viimeistään 31.08.2023.

Kainuun ELY-keskuksen toimesta olemme saaneet käyttöön vesipinnan korkeuden tarkkailuun mittausjärjestelmän. Sähköisellä mittausohjelmalla seurataan korkeutta päivittäin linkin välityksellä ympäri vuoden. Järjestelmän luotettavuutta tarkkaillaan  manuaalisilla mittauspisteillä joista yksi on kesäisin kaikkien nähtävillä Raappananmäen tien päässä. Valokuva on liitteenä. Mittauspisteen tangossa on mitta-asteikko 2 cm välein. Asteikossa on 39 cm kohdalla keskiveden korkeutta osoittava musta viiva, josta voidaan lukea korkeuden +/- poikkeama  keskiveden korkeudesta 2 cm tarkkuudella. HUOM! Valokuvan alaosassa asteikon numero 3 ja keskikorkeuden viiva heijastuvat himmeästi kuvassa vesipinnasta. Liitteen kuvauspäivänä 12.7.2022 vesipinta oli 10 cm keskiveden korkeuden alapuolella.

Järven pinta on laskenut 13.6.2022 – 27.8.2022 välisenä aikana 25 cm ollen nyt 16 cm keskiveden korkeuden alapuolella.

Muut hankkeen tukitoimet

Osmangan Erä ry:n ja Suomen Riistakeskuksen Sotka-riistakosteikkohanke etenee ja työt tullaan aloittamaan syyskuun aikana. Valmistuttuaan kosteikko on n. 2,7 ha laajuinen ja tulee vesilntujen sekä kahlaajien elinolosuhteiden parantamisen lisäksi suodattamaan Raappananmäen valuma-alueen viljelys-, metsäoja- ja maantieojavesiä ennen niiden laskemista Osmankajärveen.

Metsäkeskuksen hanke Luhdanpuron valuma-alueen suodattamiseksi on edelleen suunnittelupöydällä.

Väyrylä-Kongas Osakaskunta/Osmankajärven kunnostushanke

Juhani Hautala,                                 Paavo Moilanen

johtoryhmän pj.                                johtoryhmän jäsen