Näkyvyyttä Osmankajärven pohjapadolle uutisissa

https://yle.fi/a/74-20050380

Pohjapadon keskelle on rakennettu kalatie, jonka toimivuutta seurataan tarkasti. Kuva: Arto Loukasmäki / Yle

Lainaus uutisesta:

Arto Loukasmäki

15.9. 15:33

Puolangan Osmankajärveä on kunnostettu asukkaiden ja mökkiläisten yhteisponnistuksena. Järveltä virtaavan Kongasjoen niskalle on rakennettu pohjapato, joka estää vedenpinnan laskun haitallisen alhaiseksi. Pohjapato turvaa jatkossa veden laadun, kalakannan säilymisen ja järven virkistyskäytön.

Viime talvena alkaneet rakennustyöt ovat nyt valmistuneet, ja pato näyttää toimivan hyvin. Veden pinta on tällä hetkellä kymmenkunta senttiä keskiveden korkeuden yläpuolella ja se on olosuhteisiin nähden normaali.

– Pohjapato toimii suunnitelmien ja odotusten mukaan. Vuosi sitten veden pinta oli 35 senttiä alempana, eli aika iso ero on tapahtunut padon valmistumisen jälkeen, kertoo Juhani Hautala. Hän on yksi puuhamiehistä ja mökkiläisistä.

Pohjapadon rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun vuonna 2013 mökkiläiset huomasivat kevättulvien jälkeen järven pinnan laskevan yllättävän alas. Muutaman vuoden ajan tilannetta seurattiin ja se aiheutti ongelmia järvellä liikkumiseen. Myös laiturit jäivät kuiville.

Tilannetta selviteltiin ja ilmeni, että uittojen päätyttyä jokiniskat olivat jääneet entisöimättä. Lisäksi Kongasjoen niskaan oli kaivettu virtaavaan veteen lisäkanavia.

– Yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa päädyimme siihen, että jokiniska tulisi entisöidä, jotta järvi saadaan takaisin luonnolliseen veden pintaan. Projekti pantiin liikkeelle vuonna 2019, kun tehtiin ensin suunnitelmat sadan mökkiläisen kanssa, sanoo toinen puuhamies ja mökkiläinen Paavo Moilanen.

Lupahakemusten ja rahoituspäätösten jälkeen padon rakentaminen aloitettiin viime talvena, sillä kulkuyhteydet padolle olivat sellaiset, ettei sinne kesällä pystytty kuljettamaan tarvittavaa maa-ainesta.

– Meillä oli auki raskasta kalustoa kantava routapohjainen talvitie ja saatiin työt käyntiin maaliskuussa. Nyt tie on kunnostettu myös kesällä ajettavaksi ja padolle pääsee jopa henkilöautolla, kertoo Juhani Hautala.

Pohjapadolle tuli hintaa 126 000 euroa, josta 85 prosenttia katettiin Ely-keskuksen tuella. Loput rahoituksesta saatiin hoidettua tukijoiden ja ranta-asukkaiden toimesta.

Patohanketta ja sen kuntoa sekä toimivuutta seurataan vielä viiden vuoden ajan erilaisilla mittauksilla.

Osmankajärven pohjapato on valmistunut

Osmankajärven pohjapadon ja huoltotien rakennustyöt ovat valmistuneet 15.7.2023. Urakoitsijana on toiminut Maanrakennusliike Vumos Oy Kajaanista.

LIITE 1 Pohjapadon rakentaminen toteutettiin lupapäätöksen LIITTEEN 2 piirustusten ja leikkauskuvien mukaisesti. Alivirtaama-aukko/kalauoma padon keskivaiheille rakennettiin asiantuntijoiden ohjauksessa ja valvonnassa lupapäätöksen sivulla 41 esitetyn leikkauskuvan mukaisesti. LIITTEESSÄ 1 valokuvat ja valvojan selostus rakentamisesta.

LIITE 2 Uurakoitsijan laatima mittatarkenne.

LIITE 3 Ajankohtaista. Vedenkorkeus punaisella 31.7.2023. Sininen käyrä osoittaa korkeuden 13.6.2022 sähköisen mittauksen alkaessa ennen pohjapatoa. Maaliskuussa -23 rakentamisen alkaessa vodenorkeus oli alimmillaan saavuttaen koettuja huippuja alhaisemman tulvakorkeuden toukokuussa. Pitkän sadekauden vaikutus näkyy maltillisena kesä-heinäkuussa.

Kajaani 31.7.2023

Juhani Hautala
johtor. pj
hankevastaava                

Osmankajärven patohankkeen tilanne 22.4.2023

Pohjapato viimeistelyä vaille valmis

Osmankajärven pohjapato on rakennettu talven 2023 aikana viimeistelyä vaille valmiiksi ja on tällä hetkellä toiminnassa. Rakentamisen on urakoinut Vumos Green Oy Kajaanista.
Osavastaanottotarkastus pidettiin 12.4.2023. Tilaisuudessa todettiin, että pohjapato on
rakennettu, kalatie mukaan luettuna, suunnitelman mukaisesti. Kalatien rakentamista on
valvonut FM Raimo Kantola. Koko hankkeen valvojana on toiminut Infrasuunnittelu Oy/Antti Haataja.

Viranomaiskatselmuksen on suorittanut Kainuun ELY-keskus 17.3.2023. Viranomaisella ei ollut huomautettavaa. Kesäkuun 2023 loppuun mennessä tullaan tekemään alueen viimeistelytyöt. Padon vastaanottotarkastus tehdään 30.6.2023 mennessä mikäli sää- ja vesiolosuhteet sen mahdollistavat.

Patoalueella veneellä liikkuvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen, koska vapauduttuaan
jäistä vesi virtaa suunnitellusti padon yli. Alueelle laitetaan näkyvä varoitustaulu.

Vain talvitieksi kunnostettu huoltotie Vihvilän talon kohdalta Kongasjoen niskalle suljetaan
maanomistajan luvalla puomilla. Liitteenä kuva pohjapadosta sekä tulevasta varoitustaulusta.

Valmistumista voitte seurata myöskin osakaskunnan kotisivuilta.

Väyrylä-Kongaksen osakaskunta, patohankkeen johtoryhmä 20.4.2023
Juhani Hautala, Paavo Moilanen, Matti Tolonen, Heikki Väisänen, Juho Tervonen

Osmankajärven patohankkeen tilanne 28.08.2022

Mittauspiste

Aluehallintoviraston myöntämän pohjapadon rakentamisluvan ja Ely-keskuksen tekemän rahoituspäätöksen vahvistuttua käytiin urakkakilpailutus ja -neuvottelut. Urakkasopimus tehtiin kajaanilaisen Vumos Oy:n kanssa, joka aloitti työt elokuun alussa tarvittavan yhdystien kunnostamisella Vihvilästä Kongasjoen niskalle.

Pitkään jatkuneiden sateiden johdosta tien kunnostus jouduttiin keskeyttämään lisäkulujen välttämiseksi. Sääolosuhteiden salliessa työtä jatketaan tulevan syksyn, talven ja seuraavan kesän aikana. Urakoitsijan kanssa on sovittu pohjapadon uudeksi valmistumisajankohdaksi  viimeistään 31.08.2023.

Kainuun ELY-keskuksen toimesta olemme saaneet käyttöön vesipinnan korkeuden tarkkailuun mittausjärjestelmän. Sähköisellä mittausohjelmalla seurataan korkeutta päivittäin linkin välityksellä ympäri vuoden. Järjestelmän luotettavuutta tarkkaillaan  manuaalisilla mittauspisteillä joista yksi on kesäisin kaikkien nähtävillä Raappananmäen tien päässä. Valokuva on liitteenä. Mittauspisteen tangossa on mitta-asteikko 2 cm välein. Asteikossa on 39 cm kohdalla keskiveden korkeutta osoittava musta viiva, josta voidaan lukea korkeuden +/- poikkeama  keskiveden korkeudesta 2 cm tarkkuudella. HUOM! Valokuvan alaosassa asteikon numero 3 ja keskikorkeuden viiva heijastuvat himmeästi kuvassa vesipinnasta. Liitteen kuvauspäivänä 12.7.2022 vesipinta oli 10 cm keskiveden korkeuden alapuolella.

Järven pinta on laskenut 13.6.2022 – 27.8.2022 välisenä aikana 25 cm ollen nyt 16 cm keskiveden korkeuden alapuolella.

Muut hankkeen tukitoimet

Osmangan Erä ry:n ja Suomen Riistakeskuksen Sotka-riistakosteikkohanke etenee ja työt tullaan aloittamaan syyskuun aikana. Valmistuttuaan kosteikko on n. 2,7 ha laajuinen ja tulee vesilntujen sekä kahlaajien elinolosuhteiden parantamisen lisäksi suodattamaan Raappananmäen valuma-alueen viljelys-, metsäoja- ja maantieojavesiä ennen niiden laskemista Osmankajärveen.

Metsäkeskuksen hanke Luhdanpuron valuma-alueen suodattamiseksi on edelleen suunnittelupöydällä.

Väyrylä-Kongas Osakaskunta/Osmankajärven kunnostushanke

Juhani Hautala,                                 Paavo Moilanen

johtoryhmän pj.                                johtoryhmän jäsen