Kongasjärven pohjapaton suunnitteluhanke

Tiedote huhtikuu 2024

Kongasjärvi on tärkeä osa paikallista ekosysteemiä ja virkistysalueita. Järven tila on heikentynyt vuosien varrella, ja sen vedenpinnan vaihteluvälin ja alarajan lasku on aiheuttanut ongelmia niin kalastukselle kuin virkistyskäytöllekin. Suunnitellun padon avulla voimme pysäyttää järven kuivumisen ja parantaa sen veden laatua. Tämä hyödyttää paitsi järven asukkaita myös alueen luontoa ja monimuotoisuutta. Suunniteltu patohanke tukee kalakannan elinvoimaisuutta ja järven ekosysteemin terveyttä. Tämä hyödyttää kalastajia, luonnon ystäviä ja alueen ekologista tasapainoa. Aiemmin toteutettu kyselytutkimus osoittaa vahvaa kannatusta hanketta kohtaan. Suunnitellulla hankkeella on selkeä ja kiireellinen tarve sekä kohderyhmän että toteutusalueen näkökulmasta. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt suunnitteluhankkeelle julkista tukea (80% toteutuneista kustannuksista) 21.3.2024 tekemässään päätöksessä. Tukea saadaan 45,6% Suomen valtiolta ja 34,4% EU:lta (Euroopan maaseuturahasto 2023–2027). Yksityisrahoituksen osuuden (20%) osakaskunta kerää osakkailtaan sekä ranta-asukkailta perustuen kesällä 2023 lähetettyyn kyselyyn, jossa kysyttiin osallistumista omarahoituksella hankkeeseen itse päättämällään summalla. Laskut lähetetään sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoitteet on tiedossa. Muille laskut lähetetään postitse. Mikäli osakas haluaa ilmoittaa muutoksia osoitetietoihinsa tai ei vielä ole ilmoittanut esimerkiksi sähköpostiosoitettaan, yhteystiedot voi ilmoittaa sähköpostiin vayrylakongas1@gmail.com tai ota yhteyttä -lomakkeella verkkosivujen kautta. Laskutukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä rahastonhoitaja Heikki Väisäseen, ks. puhelinnumero alla.

Toteuttajat: Väyrylä – Kongaksen osakaskunta yhteistyössä Puolangan kunnan kanssa. 

Toimenpiteet: Suunnitelma pohjapadon rakentamiseksi Kongasjärvestä lähtevän Salmenjoen niskalle. Suunnittelutyö kilpailutettiin eri asiantuntijoiden kesken, minkä perusteella suunnittelijaksi valittiin Maveplan oy.

Tavoitteet: Tavoitteena on palauttaa Kongasjärven vedenpinnan korkeuden alaraja, eli matalin korkeus, jonka järvi kevättulvien jälkeen saavuttaa, ennen uittopatoa olleeseen luonnonmukaiseen korkeuteen. Tämän kautta hanke parantaa järven vedenlaatua ja hoitaa ekosysteemiä sekä tukee kalakannan elinvoimaisuutta.

Odotetut tulokset ja vaikutukset: Järven vedenkorkeuden alarajan odotetaan palautuvan luonnolliseen korkeuteensa pohjapadon valmistuttua sekä vedenlaadun odotetaan parantuvan, mikä tarkoittaa kalakannan säilymistä, alueen virkistysmahdollisuuksien lisääntymistä ja kiinteistöjen arvojen säilymistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kongasjärven ranta-asukkaat, osakaskunnan osakkaat, matkailijat, kalastajat ja luonnosta nauttijat. 

Suunnitteluhankkeen toteutusaika on positiivisesta rahoituspäätöksestä 31.12.2025 asti. Toteutusalueena Kongasjärvi, Salmenjoen niska, Puolanka. 

Tiedusteluihin vastaavat:

Ari Heikkinen
Työryhmän johtaja,
Osakaskunnan varapuheenjohtaja
puh. 040 501 6862

Heikki Väisänen
Päätoteuttajan (Väyrylä-Kongaksen osakaskunta) rahastonhoitaja
puh. 040 029 2255

Näkyvyyttä Osmankajärven pohjapadolle uutisissa

https://yle.fi/a/74-20050380

Pohjapadon keskelle on rakennettu kalatie, jonka toimivuutta seurataan tarkasti. Kuva: Arto Loukasmäki / Yle

Lainaus uutisesta:

Arto Loukasmäki

15.9. 15:33

Puolangan Osmankajärveä on kunnostettu asukkaiden ja mökkiläisten yhteisponnistuksena. Järveltä virtaavan Kongasjoen niskalle on rakennettu pohjapato, joka estää vedenpinnan laskun haitallisen alhaiseksi. Pohjapato turvaa jatkossa veden laadun, kalakannan säilymisen ja järven virkistyskäytön.

Viime talvena alkaneet rakennustyöt ovat nyt valmistuneet, ja pato näyttää toimivan hyvin. Veden pinta on tällä hetkellä kymmenkunta senttiä keskiveden korkeuden yläpuolella ja se on olosuhteisiin nähden normaali.

– Pohjapato toimii suunnitelmien ja odotusten mukaan. Vuosi sitten veden pinta oli 35 senttiä alempana, eli aika iso ero on tapahtunut padon valmistumisen jälkeen, kertoo Juhani Hautala. Hän on yksi puuhamiehistä ja mökkiläisistä.

Pohjapadon rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun vuonna 2013 mökkiläiset huomasivat kevättulvien jälkeen järven pinnan laskevan yllättävän alas. Muutaman vuoden ajan tilannetta seurattiin ja se aiheutti ongelmia järvellä liikkumiseen. Myös laiturit jäivät kuiville.

Tilannetta selviteltiin ja ilmeni, että uittojen päätyttyä jokiniskat olivat jääneet entisöimättä. Lisäksi Kongasjoen niskaan oli kaivettu virtaavaan veteen lisäkanavia.

– Yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa päädyimme siihen, että jokiniska tulisi entisöidä, jotta järvi saadaan takaisin luonnolliseen veden pintaan. Projekti pantiin liikkeelle vuonna 2019, kun tehtiin ensin suunnitelmat sadan mökkiläisen kanssa, sanoo toinen puuhamies ja mökkiläinen Paavo Moilanen.

Lupahakemusten ja rahoituspäätösten jälkeen padon rakentaminen aloitettiin viime talvena, sillä kulkuyhteydet padolle olivat sellaiset, ettei sinne kesällä pystytty kuljettamaan tarvittavaa maa-ainesta.

– Meillä oli auki raskasta kalustoa kantava routapohjainen talvitie ja saatiin työt käyntiin maaliskuussa. Nyt tie on kunnostettu myös kesällä ajettavaksi ja padolle pääsee jopa henkilöautolla, kertoo Juhani Hautala.

Pohjapadolle tuli hintaa 126 000 euroa, josta 85 prosenttia katettiin Ely-keskuksen tuella. Loput rahoituksesta saatiin hoidettua tukijoiden ja ranta-asukkaiden toimesta.

Patohanketta ja sen kuntoa sekä toimivuutta seurataan vielä viiden vuoden ajan erilaisilla mittauksilla.