Näkyvyyttä Osmankajärven pohjapadolle uutisissa

https://yle.fi/a/74-20050380

Pohjapadon keskelle on rakennettu kalatie, jonka toimivuutta seurataan tarkasti. Kuva: Arto Loukasmäki / Yle

Lainaus uutisesta:

Arto Loukasmäki

15.9. 15:33

Puolangan Osmankajärveä on kunnostettu asukkaiden ja mökkiläisten yhteisponnistuksena. Järveltä virtaavan Kongasjoen niskalle on rakennettu pohjapato, joka estää vedenpinnan laskun haitallisen alhaiseksi. Pohjapato turvaa jatkossa veden laadun, kalakannan säilymisen ja järven virkistyskäytön.

Viime talvena alkaneet rakennustyöt ovat nyt valmistuneet, ja pato näyttää toimivan hyvin. Veden pinta on tällä hetkellä kymmenkunta senttiä keskiveden korkeuden yläpuolella ja se on olosuhteisiin nähden normaali.

– Pohjapato toimii suunnitelmien ja odotusten mukaan. Vuosi sitten veden pinta oli 35 senttiä alempana, eli aika iso ero on tapahtunut padon valmistumisen jälkeen, kertoo Juhani Hautala. Hän on yksi puuhamiehistä ja mökkiläisistä.

Pohjapadon rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun vuonna 2013 mökkiläiset huomasivat kevättulvien jälkeen järven pinnan laskevan yllättävän alas. Muutaman vuoden ajan tilannetta seurattiin ja se aiheutti ongelmia järvellä liikkumiseen. Myös laiturit jäivät kuiville.

Tilannetta selviteltiin ja ilmeni, että uittojen päätyttyä jokiniskat olivat jääneet entisöimättä. Lisäksi Kongasjoen niskaan oli kaivettu virtaavaan veteen lisäkanavia.

– Yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa päädyimme siihen, että jokiniska tulisi entisöidä, jotta järvi saadaan takaisin luonnolliseen veden pintaan. Projekti pantiin liikkeelle vuonna 2019, kun tehtiin ensin suunnitelmat sadan mökkiläisen kanssa, sanoo toinen puuhamies ja mökkiläinen Paavo Moilanen.

Lupahakemusten ja rahoituspäätösten jälkeen padon rakentaminen aloitettiin viime talvena, sillä kulkuyhteydet padolle olivat sellaiset, ettei sinne kesällä pystytty kuljettamaan tarvittavaa maa-ainesta.

– Meillä oli auki raskasta kalustoa kantava routapohjainen talvitie ja saatiin työt käyntiin maaliskuussa. Nyt tie on kunnostettu myös kesällä ajettavaksi ja padolle pääsee jopa henkilöautolla, kertoo Juhani Hautala.

Pohjapadolle tuli hintaa 126 000 euroa, josta 85 prosenttia katettiin Ely-keskuksen tuella. Loput rahoituksesta saatiin hoidettua tukijoiden ja ranta-asukkaiden toimesta.

Patohanketta ja sen kuntoa sekä toimivuutta seurataan vielä viiden vuoden ajan erilaisilla mittauksilla.

Osmankajärven pohjapato on valmistunut

Osmankajärven pohjapadon ja huoltotien rakennustyöt ovat valmistuneet 15.7.2023. Urakoitsijana on toiminut Maanrakennusliike Vumos Oy Kajaanista.

LIITE 1 Pohjapadon rakentaminen toteutettiin lupapäätöksen LIITTEEN 2 piirustusten ja leikkauskuvien mukaisesti. Alivirtaama-aukko/kalauoma padon keskivaiheille rakennettiin asiantuntijoiden ohjauksessa ja valvonnassa lupapäätöksen sivulla 41 esitetyn leikkauskuvan mukaisesti. LIITTEESSÄ 1 valokuvat ja valvojan selostus rakentamisesta.

LIITE 2 Uurakoitsijan laatima mittatarkenne.

LIITE 3 Ajankohtaista. Vedenkorkeus punaisella 31.7.2023. Sininen käyrä osoittaa korkeuden 13.6.2022 sähköisen mittauksen alkaessa ennen pohjapatoa. Maaliskuussa -23 rakentamisen alkaessa vodenorkeus oli alimmillaan saavuttaen koettuja huippuja alhaisemman tulvakorkeuden toukokuussa. Pitkän sadekauden vaikutus näkyy maltillisena kesä-heinäkuussa.

Kajaani 31.7.2023

Juhani Hautala
johtor. pj
hankevastaava                

Osmankajärven patohankkeen tilanne 22.4.2023

Pohjapato viimeistelyä vaille valmis

Osmankajärven pohjapato on rakennettu talven 2023 aikana viimeistelyä vaille valmiiksi ja on tällä hetkellä toiminnassa. Rakentamisen on urakoinut Vumos Green Oy Kajaanista.
Osavastaanottotarkastus pidettiin 12.4.2023. Tilaisuudessa todettiin, että pohjapato on
rakennettu, kalatie mukaan luettuna, suunnitelman mukaisesti. Kalatien rakentamista on
valvonut FM Raimo Kantola. Koko hankkeen valvojana on toiminut Infrasuunnittelu Oy/Antti Haataja.

Viranomaiskatselmuksen on suorittanut Kainuun ELY-keskus 17.3.2023. Viranomaisella ei ollut huomautettavaa. Kesäkuun 2023 loppuun mennessä tullaan tekemään alueen viimeistelytyöt. Padon vastaanottotarkastus tehdään 30.6.2023 mennessä mikäli sää- ja vesiolosuhteet sen mahdollistavat.

Patoalueella veneellä liikkuvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen, koska vapauduttuaan
jäistä vesi virtaa suunnitellusti padon yli. Alueelle laitetaan näkyvä varoitustaulu.

Vain talvitieksi kunnostettu huoltotie Vihvilän talon kohdalta Kongasjoen niskalle suljetaan
maanomistajan luvalla puomilla. Liitteenä kuva pohjapadosta sekä tulevasta varoitustaulusta.

Valmistumista voitte seurata myöskin osakaskunnan kotisivuilta.

Väyrylä-Kongaksen osakaskunta, patohankkeen johtoryhmä 20.4.2023
Juhani Hautala, Paavo Moilanen, Matti Tolonen, Heikki Väisänen, Juho Tervonen

Osmankajärven patohankkeen tilanne 28.08.2022

Mittauspiste

Aluehallintoviraston myöntämän pohjapadon rakentamisluvan ja Ely-keskuksen tekemän rahoituspäätöksen vahvistuttua käytiin urakkakilpailutus ja -neuvottelut. Urakkasopimus tehtiin kajaanilaisen Vumos Oy:n kanssa, joka aloitti työt elokuun alussa tarvittavan yhdystien kunnostamisella Vihvilästä Kongasjoen niskalle.

Pitkään jatkuneiden sateiden johdosta tien kunnostus jouduttiin keskeyttämään lisäkulujen välttämiseksi. Sääolosuhteiden salliessa työtä jatketaan tulevan syksyn, talven ja seuraavan kesän aikana. Urakoitsijan kanssa on sovittu pohjapadon uudeksi valmistumisajankohdaksi  viimeistään 31.08.2023.

Kainuun ELY-keskuksen toimesta olemme saaneet käyttöön vesipinnan korkeuden tarkkailuun mittausjärjestelmän. Sähköisellä mittausohjelmalla seurataan korkeutta päivittäin linkin välityksellä ympäri vuoden. Järjestelmän luotettavuutta tarkkaillaan  manuaalisilla mittauspisteillä joista yksi on kesäisin kaikkien nähtävillä Raappananmäen tien päässä. Valokuva on liitteenä. Mittauspisteen tangossa on mitta-asteikko 2 cm välein. Asteikossa on 39 cm kohdalla keskiveden korkeutta osoittava musta viiva, josta voidaan lukea korkeuden +/- poikkeama  keskiveden korkeudesta 2 cm tarkkuudella. HUOM! Valokuvan alaosassa asteikon numero 3 ja keskikorkeuden viiva heijastuvat himmeästi kuvassa vesipinnasta. Liitteen kuvauspäivänä 12.7.2022 vesipinta oli 10 cm keskiveden korkeuden alapuolella.

Järven pinta on laskenut 13.6.2022 – 27.8.2022 välisenä aikana 25 cm ollen nyt 16 cm keskiveden korkeuden alapuolella.

Muut hankkeen tukitoimet

Osmangan Erä ry:n ja Suomen Riistakeskuksen Sotka-riistakosteikkohanke etenee ja työt tullaan aloittamaan syyskuun aikana. Valmistuttuaan kosteikko on n. 2,7 ha laajuinen ja tulee vesilntujen sekä kahlaajien elinolosuhteiden parantamisen lisäksi suodattamaan Raappananmäen valuma-alueen viljelys-, metsäoja- ja maantieojavesiä ennen niiden laskemista Osmankajärveen.

Metsäkeskuksen hanke Luhdanpuron valuma-alueen suodattamiseksi on edelleen suunnittelupöydällä.

Väyrylä-Kongas Osakaskunta/Osmankajärven kunnostushanke

Juhani Hautala,                                 Paavo Moilanen

johtoryhmän pj.                                johtoryhmän jäsen        

Osmankajärven vesistön kunnostushanke: Tiedote

Lupapäätös

Kunnostushankkeen suunnitteluvaihe on päättymässä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 1.2.2022 luvan pohjapadon rakentamiselle Kongasjoen luusuaan. Vaasan hallinto-oikeus on vahvistanut 14.3.2022 lupapäätöksen lainvoimaiseksi. Päätöksen käsittely kesti vuoden ja kolme kuukautta. Päätös on voimassa viisi vuotta, jonka kuluessa osakaskunnan on raportoi pohjapadon toimivuudesta ja lopuksi tekee mahdolliset korjausesitykset luvan myöntäjälle.

Rahoituspäätös

Pohjapadon rakentamisen kustannusarvio on 103 000 €. Käytyjen neuvottelujen tuloksena Kainuun Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea 88 000 € (85 %, sisältää Avi:n lupamaksun). Omarahoitus on 15 000 € (15 %). Ranta-asukkailta saatu jäljellä oleva raha riittää kattamaan noin puolet omarahoituksesta. Johtoryhmä kattaa puuttuvan rahoituksen omalla vastikkeellisella työllään ja tarvittaessa hankkimallaan lisätuella. Mikäli yllättäviä muutoksia ei tapahdu, ranta-asukkailta ei pyydetä lisärahoitusta.

Hankkeen toteuttaminen

Valmistelemme parhaillaan rakentamiseen liittyvän seuranta- ja mittaustoiminnan toteuttamista sekä urakkatarjouspyyntöjä. Alkukesällä aloitetaan huoltotien rakentaminen ja kunnostus Vihvilän talolta Kongasjoen luusuaan yhteistyössä kustannuksiin osallistuvan metsähallituksen kanssa. Vesitilanteesta riippuen pohjapadon rakentaminen aloitetaan kesä – elokuussa 2022.

Muut hankkeen tukitoimet

Osmankajärven vesitilanteeseen ja veden laatuun tulee vaikuttamaan myöskin laskeutumisaltaana Osmangan Erä ry:n riistakosteikko, joka rakennetaan SOTKA-hankkeena Raappananmäen tien päähän tultaessa tien oikealla puolella oleville Tervon vanhoille pelloille (n.2,7 ha). Suoraan järveen virranneet Raappananmäen valuma-alueen pintavedet ohjataan nyt laskeutumisaltaan kautta Osmankajärveen. Metsähallitus on aloittamassa metsiensä Tulijokeen laskevien purojen ja soiden kunnostukset. Hankkeesta tiedotetaan Väyrylä-Kongaksen kotisivulla www.vayrylakongas.fi

Juhani Hautala p. 0440-158835
johtoryhmän pj.     
juhani.hautala@kajaani.net     

Paavo Moilanen p. 0500-564629
johtoryhmän jäsen
paavo.maija.moilanen@gmail.com

Osmankajärven vesistön kunnostuksen suunnitteluhanke on päättymässä

Osmankajärven vesistön kunnostuksen suunnitteluhanke on päättymässä. Hankkeen johtoryhmä on hyväksynyt Maveplan Oy:n Kongasjokisuulle laatiman pohjapatosuunnitelman ja lupahakemuksen, jotka tullaan jättämään Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle marraskuun aikana. Arvioiden mukaan lupapäätös valmistuu vuoden 2021 syksyn aikana.

29.10.2020 pidettiin Teams-verkkotilaisuus jossa Hannu Alatalo Maveplan Oy:stä esitteli suunnitelman. Kutsu tilaisuuteen lähetettiin sähköpostilla yhteystietonsa antaneille. Ohessa esittelytilaisuuden materiaali ja tiivistelmä pohjapatohankkeesta.

Tiedusteluihin vastaavat: Juhani Hautala P. 0440-158835 ja Hannu Alatalo / Maveplan Oy P. 040-5161504.

Metsäkeskus on kartoittanut omana hankkeenaan Osmankajärveen vaikuttavat laskeuma-alueet ja aloittanut suunnittelun Luhdanpuron laskeuma-alueen kunnostamiseksi.

Tiedusteluihin vastaa Paavo Moilanen p. 0500-564629.

Kunnostushankkeen suunnittelutyö käynnistyi

Osmankajärven kunnostushankkeen suunnittelutyö on käynnistynyt. Suunnittelusta ja lupahakemuksen laadinnasta pyydettiin tarjousta kolmelta suunnittelutoimistolta. Ainoana määräaikaan mennessä tarjouksen jätti oululainen insinööritoimisto Maveplan Oy, jonka kanssa solmittiin konsulttisopimus tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Työ valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: hankkeen johtoryhmän pj. Juhani Hautala P. 0440-158835

Osmankajärven kunnostushanke tasaa vedenpinnan vaihtelua ja parantaa veden laatua

Tiedote 29.5.2020 Väyrylä-Kongaksen osakaskunta

Väyrylä-Kongas-osakaskunnnan ja Osmankajärven ranta-asukkaiden yhteisen kunnostushankkeen tavoitteena on vedenpinnan vaihteluvälin pienentäminen ja järven pinnan alarajan laskun pysäyttäminen kesäisin normaaliin keskikorkeuteen. Tämä turvaa veden laadun paranemisen, virkistysalueen monipuolisen käytön ja hyvänlaatuisen kalakannan säilymisen. Kongasjoen virtaama ja vesitilanne kohenee ja joki säilyy taimenen ja harjuksen lisääntymisalueena ja nousureittinä. Joki tunnetaan edelleen hyvänä virkistyskalastusalueena.

Asiantuntijaselvitysten mukaan vedenpinnan alarajan lasku johtuu muun muassa Kongasjoen niskaan vuosikymmeniä sitten tehdystä väylästä. Uittoyhdistyksen purkamisen yhteydessä vuonna 1981 jokisuu jäi paikallisten asukkaiden vaatimuksesta huolimatta entisöimättä.

Kunnostushanketta on valmisteltu Väyrylä-Kongaksen osakaskunnan johdolla yhteistyössä Paltamo 1 osakaskunnan ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa.

Insinööritoimisto Maveplan Oy on tehnyt Kongasjokisuulla kolme virtaustutkimusta ja mittaustehtävää.

Osmankajärven vaikutuspiirissä on noin 100 vakituista ja noin 300 vapaa-ajan asukasta. Puolangan ja Paltamon kuntien tukeman kyselyn mukaan yli 90% asukkaista puoltaa hanketta ja on valmis myös tukemaan sitä taloudellisesti.

Väyrylä-Kongaksen osakaskunta on hakenut kunnostussuunnitelman tekemiseen EU-rahoitusta. Kainuun ELY-keskus on Oulujärvi Leader ry:n esityksestä myöntänyt tukea 75% tukikelpoisista kustannuksista. Osakaskunnan nimeämän työryhmän tehtävänä on neuvotella omarahoitusosuuden täydentämisestä kiinnostuneiden kumppaneiden kanssa.

Kunnostushankkeen suunnittelun tarjouskilpailu on alkanut ja päättyy 18.6.2020 mennessä. Tehtävään valituksi tuleva insinööritoimisto laatii jokisuulle investointisuunnitelman ja tarvittavat lupahakemukset syksyyn mennessä.

Lisäksi Metsäkeskus on käynnistämässä luonnonhoitohankkeen, jossa selvitetään Osmankajärveen laskevien metsäojien kunnostamista. Tällä estettäisiin haitallisten valumien päätymistä järveen.

Lisätietoja: Väyrylä-Kongaksen osakaskunnan nimeämän työryhmän puheenjohtaja Juhani Hautala puh. 044 0158835

Osmankajärven vesistön kunnostussuunnitelma etenee


Olemme saaneet kunnostushankkeen suunnitteluun Oulujärvi Leaderin esityksestä Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän rahoituspäätöksen ajalle 1.4.2020 – 31.12.2020. Oulujärvi Leaderin johtokunta hylkäsi hakemuksessa esitetyn hankkeen toteuttamiseen tarvittavan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupamaksun 14 800 €. Lisäksi ELY-keskus korotti Leaderin hyväksymän omavastuun 10 prosentista 25 %:n mikä lisäsi omavastuuta n.3200€.

Suunnitteluryhmä on päättänyt jatkaa hanketta ja hankkii lupamaksuun rahoituksen
neuvottelemalla ja sopimalla asiasta kiinnostuneiden kumppaneiden kanssa.
Muutosten jälkeen lupaamanne omavastuurahoitus riittää alkavan suunnitteluvaiheen
toteuttamiseen mutta myöhempään investointihankkeeseen niukasti edellyttäen, että
lupaukset omarahoituksesta toteutuvat.


Osakaskunta laskuttaa teiltä lupaamanne rahoituksen lähiviikkoina. Saatte postin
välityksellä kotiosoitteeseen viitteellisen laskun. Halutessanne voitte lisätä omavastuutanne ja maksaa sen laskussa esitettyä summaa korottamalla.


Alueen lumi- ja jäätilanteen salliessa suunnitteluvaiheen tarjouskilpailu on alkamassa ja
päättyy 29.6.2020 mennessä. Tehtävään valitut asiantuntijat laativat jokisuulle
investointisuunnitelman ja lupahakemuksen AVI:lle.


Hyvää kesän odotusta!
Juhani Hautala
suunnitteluryhmän pj.
p. 0440-158835

Osmankajärven vesistön kunnostussuunnitelma etenee

Alkamassa olevan suunnitteluvaiheen tavoitteena on tutkia ja suunnitella ne Kongasjokisuulla tehtävät toimenpiteet, joilla Osmankajärven vesitilanne saadaan hallintaan. Suunnitteluhankkeeseen on haettu EU-rahoitusta.

Lisäksi vesistön laadun parantamiseksi Osmankaan ja yläpuolisiin vesistöihin laskevien ojien kunnostukseen suunnitellaan luonnonhoitohanketta, johon on tarkoitus hakea Metsäkeskukselta Kemera-tukea.

RANTA-ALUEIDEN OMISTAJAT PUOLTAVAT HANKETTA

Vuoden 2019 lopulla lähetettiin Osmankajärven kunnostushankkeeseen liittyvä kysely ranta-alueiden omistajille. Kyselyyn vastanneita oli 128 kpl, joista kunnostushanketta puolsi 117 ja vastusti 11 vastaajaa. Sitoutuminen hankkeen omarahoitukseen on riittävä.

Lämpimät kiitokset kaikille kyselyymme vastanneille.

KUNNOSTUKSEN SUUNNITTELUHANKKEEN ETENEMINEN

Nyt on alkamassa suunnitteluvaihe, jossa edetään kohti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tehtävää lupahakemusta. EU-rahoitushakemus on jätetty 30.1.2020.

Väyrylä-Kongaksen Osakaskunnan johtokunta käsitteli hanketta kokouksessaan 25.1.2020, missä

– esiteltiin rannanomistajille tehdyn kyselyn tulokset

– hyväksyttiin hankesuunnitelma

– päätettiin hakea EU-rahoitusta

– suunnitteluhankkeen eteenpäin viemiseksi nimettiin työryhmä, johon kuuluvat Juhani Hautala, puh.joht. sekä jäsenet Juho Tervonen, Matti Tolonen, Heikki Väisänen ja Paavo Moilanen.

SUUNNITTELUHANKKEEN SEURAAVAT VAIHEET

EU-rahoituksen päätöksen odotetaan valmistuvan maaliskuun loppuun mennessä. Jos rahoituspäätös on myönteinen, käynnistetään Kongasjoen niskan kunnostuksen suunnitteluhanke, joka kilpailutetaan. Suunnitteluhanke sisältää mm. investointi- ja työsuunnitelman, riskianalyysin ja lupahakemuksen laadinnan. Lupahakemus toimitetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi. Vasta lupahakemuksen hyväksymisen jälkeen voimme hakea rahoitusta hankkeen toteuttamiseen.

OSMANKAJÄRVEN ALUEEN LUONNONHOITOHANKE TÄHTÄÄ VEDEN LAADUN PARANTAMISEEN

Kongasjokiniskan kunnostamisen lisäksi suunnittelemme luonnonhoitohanketta, jonka tavoitteena on Osmankajärveen ja sen yläpuolisiin vesistöihin laskevien ojien kunnostus ja tätä kautta Osmankajärven veden laadun parantaminen. Luonnonhoitohankkeeseen haetaan metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaista tukea Metsäkeskukselta. Saadun alustavan tiedon mukaan Osmankajärven luonnonhoitohankkeen toteutumismahdollisuudet ovat hyvät. Toteutuessaan luonnonhoitohanke tehdään julkisin varoin. Hanke on ilmoitettu Metsäkeskukseen suunnittelua varten.

OSMANKAJÄRVEN KUNNOSTUSHANKKEEN OMARAHOITUSOSUUDEN PERIMINEN

EU-rahoituspäätös valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen omarahoitusosuuden selvittyä työryhmä päättää kyselyssä rahoitussitoumuksensa antaneiden laskutuksesta.

Hankkeesta tiedotetaan jatkossakin sähköpostin välityksellä. Mikäli yhteystietonne muuttuvat, pyydämme tiedottamaan muutoksista tämän sähköpostin lähettäjälle.

Terveisin

Suunnitteluhankkeen työryhmä