Kongasjärven pohjapaton suunnitteluhanke

Tiedote huhtikuu 2024

Kongasjärvi on tärkeä osa paikallista ekosysteemiä ja virkistysalueita. Järven tila on heikentynyt vuosien varrella, ja sen vedenpinnan vaihteluvälin ja alarajan lasku on aiheuttanut ongelmia niin kalastukselle kuin virkistyskäytöllekin. Suunnitellun padon avulla voimme pysäyttää järven kuivumisen ja parantaa sen veden laatua. Tämä hyödyttää paitsi järven asukkaita myös alueen luontoa ja monimuotoisuutta. Suunniteltu patohanke tukee kalakannan elinvoimaisuutta ja järven ekosysteemin terveyttä. Tämä hyödyttää kalastajia, luonnon ystäviä ja alueen ekologista tasapainoa. Aiemmin toteutettu kyselytutkimus osoittaa vahvaa kannatusta hanketta kohtaan. Suunnitellulla hankkeella on selkeä ja kiireellinen tarve sekä kohderyhmän että toteutusalueen näkökulmasta. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt suunnitteluhankkeelle julkista tukea (80% toteutuneista kustannuksista) 21.3.2024 tekemässään päätöksessä. Tukea saadaan 45,6% Suomen valtiolta ja 34,4% EU:lta (Euroopan maaseuturahasto 2023–2027). Yksityisrahoituksen osuuden (20%) osakaskunta kerää osakkailtaan sekä ranta-asukkailta perustuen kesällä 2023 lähetettyyn kyselyyn, jossa kysyttiin osallistumista omarahoituksella hankkeeseen itse päättämällään summalla. Laskut lähetetään sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoitteet on tiedossa. Muille laskut lähetetään postitse. Mikäli osakas haluaa ilmoittaa muutoksia osoitetietoihinsa tai ei vielä ole ilmoittanut esimerkiksi sähköpostiosoitettaan, yhteystiedot voi ilmoittaa sähköpostiin vayrylakongas1@gmail.com tai ota yhteyttä -lomakkeella verkkosivujen kautta. Laskutukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä rahastonhoitaja Heikki Väisäseen, ks. puhelinnumero alla.

Toteuttajat: Väyrylä – Kongaksen osakaskunta yhteistyössä Puolangan kunnan kanssa. 

Toimenpiteet: Suunnitelma pohjapadon rakentamiseksi Kongasjärvestä lähtevän Salmenjoen niskalle. Suunnittelutyö kilpailutettiin eri asiantuntijoiden kesken, minkä perusteella suunnittelijaksi valittiin Maveplan oy.

Tavoitteet: Tavoitteena on palauttaa Kongasjärven vedenpinnan korkeuden alaraja, eli matalin korkeus, jonka järvi kevättulvien jälkeen saavuttaa, ennen uittopatoa olleeseen luonnonmukaiseen korkeuteen. Tämän kautta hanke parantaa järven vedenlaatua ja hoitaa ekosysteemiä sekä tukee kalakannan elinvoimaisuutta.

Odotetut tulokset ja vaikutukset: Järven vedenkorkeuden alarajan odotetaan palautuvan luonnolliseen korkeuteensa pohjapadon valmistuttua sekä vedenlaadun odotetaan parantuvan, mikä tarkoittaa kalakannan säilymistä, alueen virkistysmahdollisuuksien lisääntymistä ja kiinteistöjen arvojen säilymistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kongasjärven ranta-asukkaat, osakaskunnan osakkaat, matkailijat, kalastajat ja luonnosta nauttijat. 

Suunnitteluhankkeen toteutusaika on positiivisesta rahoituspäätöksestä 31.12.2025 asti. Toteutusalueena Kongasjärvi, Salmenjoen niska, Puolanka. 

Tiedusteluihin vastaavat:

Ari Heikkinen
Työryhmän johtaja,
Osakaskunnan varapuheenjohtaja
puh. 040 501 6862

Heikki Väisänen
Päätoteuttajan (Väyrylä-Kongaksen osakaskunta) rahastonhoitaja
puh. 040 029 2255